Dr. Anja Strojin Štampar, LL.M., MBA

Partnerka

+386 1 234 76 65

+386 31 621 353

anja.strojin.stampar@sn-p.si

DELOVNA PODROČJA

 

GOSPODARSKE PANOGE

 

IZOBRAZBA
 • Univerza v Ljubljani, Pravna fakulteta
 • Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta
 • Univerza v Ljubljani, Ekonomska fakulteta
 • Nova univerza, Evropska pravna fakulteta
 • Univerza McGill (Montreal, Kanada)
ČLANSTVA
 • Odvetniška zbornica Slovenije
 • Združenje nadzornikov Slovenije
JEZIKI
 • Angleščina
 • Francoščina
 • Nemščina
 • Hrvaščina
 • Srbščina

 

Anja svetuje strankam na področju civilnega in gospodarskega prava. Z več kot petnajstletnimi izkušnjami na vodstvenih in vodilnih delovnih mestih v gospodarskih družbah in kot članica nadzornih svetov je pridobila poglobljeno pravno in poslovno znanje na področju upravljanja premoženja, pokojninskih skladov, finančnega in zavarovalnega prava in upravljanja gospodarskih družb. Od leta 2018 dalje deluje kot odvetnica in svetuje slovenskim in tujim strankam pri izvedbi transakcij prevzemov in združitev, poslovnega prestrukturiranja, statusnih preoblikovanj, korporativnega upravljanja, pri bančnih in zavarovalniških poslih ter pri drugih kompleksnih pravnih poslih.

Anja je habilitirana kot izredna profesorica za civilno in gospodarsko pravo ter predava na dodiplomskih in podiplomskih študijskih programih Evropske pravne fakulteta Nove univerze. Med drugim poučuje pravo gospodarskih družb, pravo intelektualne lastnine in obligacijsko pravo. Pri Odvetniški zbornici Slovenije ji je priznan status odvetnice specialistke za civilno in gospodarsko pravo.

Anja je sodna tolmačka za angleški jezik, poleg tega govori slovenski, francoski, nemški in hrvaški jezik.

Je avtorica in sooavtorica več strokovnih člankov in monografij, med drugim:

 • Delniška družba z enotirnim sistemom upravljanja (monografija), Založba Nova univerza, Ljubljana, 2019 (z avtorskim prispevkom dr. Kreša Puhariča in Domna Romiha)
 • Gospodarstvo in varstvo človekovih pravic, primerjalno pravna analiza vloge in pristojnosti Slovenskega državnega holdinga d.d. pri spoštovanju človekovih pravic (monografija), Založba Nova univerza, Ljubljana, 2021 (v soavtorstvu z J. Letnar Černič in T. Rozman).
 • Delavski predstavniki v organih vodenja in nadzora gospodarskih družb: Pravni vidiki s primeri iz sodne in poslovne prakse (monografija), Uradni list, Ljubljana, 2022 (v soavtorstvu z V. Franca).
 • Board-level employee representative independence: myth or reality? Theoretical analysis and empirical research – the case for Slovenia, Annals of Public and Cooperative Economics has the following publication, Volume 92, Issue 4, December 2021, str. 569–585 (v soavtorstvu z V. Franca).
 • Družbeno odgovorno upravljanje javnega premoženja, Za družbeno odgovornost – zbornik razprav, Fakulteta za družbene vede, Ljubljana, 2018.
 • Pravno normiranje korporativnega upravljanja, Dignitas, št. 73–74, 2017.
 • Upravljanje državnih podjetij v lasti SDH, pravna razmerja do ustanovitelja, kadrovski postopki ter implementacija priporočil in kodeksov upravljanja, Dnevi slovenskih pravnikov, 2016.
 • Vodnik po pravicah iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja z besedilom zakona (ZPIZ-2); Inštitut za delo pri Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani, 2013 (poglavji o dodatnem pokojninskem zavarovanju in poklicnem pokojninskem zavarovanju).
 • Zavarovalno pravo (M. Pavliha, S. Simoniti), 2. izdaja, GV Založba, 2007 (poglavje o dodatnem pokojninskem zavarovanju).

Naslov:

Odvetniška družba Sibinčič Novak & Partnerji
Dalmatinova ulica 8
SI-1000 Ljubljana, Slovenija

Podatki o družbi:

Osnovni kapital 10.560 EUR

Matična številka: 9575782000

ID DDV: SI68184093

Okrožno sodišče v Ljubljani