Zakon o interventnih ukrepih za odpravo posledic poplav in zemeljskih plazov iz avgusta 2023 (ZIUOPZP) – Ukrepi na davčnem področju

Z dnem 2. 9. 2023 je začel veljati Zakon o interventnih ukrepih za odpravo posledic poplav in zemeljskih plazov iz avgusta 2023 (Uradni list RS, št. 95/2023 in 89/23; v nadaljevanju: »ZIUOPZP«), ki ga je državni zbor sprejel 31. 8. 2023. Zakon uvaja ukrepe za pomoč gospodinjstvom, gospodarstvu in občinam ter sanacijske in preventivne ukrepe na javni infrastrukturi, vodotokih in protipoplavni zaščiti. Na davčnem področju ZIUOPZP uvaja nove ukrepe ter tudi dopolnjuje ukrepe, ki so bili sprejeti že z Zakonom o spremembah in dopolnitvah Zakona o odpravi posledic naravnih nesreč (Uradni list RS, št. 88/23, v nadaljevanju: »ZOPNN-F«) z dne 9. 8. 2023, pri čemer kot pomembnejše novosti lahko izpostavimo sledeče:

  1. ZAČASNI UKREP SOLIDARNOSTNE DELOVNE SOBOTE IN PRISPEVKA

Uvaja se začasni ukrep solidarnostne sobote (oz. drugega dne, če redno delo pri delodajalcu poteka tudi v soboto) in z njim povezanega prispevka. Predviden je kot dodaten delovni dan v letih 2023 in 2024, ki ga delodajalci vsakokrat določijo po posvetovanju s sindikatom, svetom delavcev, delavskim zaupnikom oz. delavci pri delodajalcu. Delavec mora k opravljanju dela na solidarnostno soboto podati pisno soglasje in opravlja delo preko polnega oz. dogovorjenega delovnega časa. Znesek plače za opravljeno delo na ta dodatni dan, po obračunanih davkih in prispevkih za socialno varnost, predstavlja prispevek delavca v Sklad za obnovo Slovenije. Predvideno je, da enak prispevek kot delavec prispeva tudi delodajalec. Pri tem velja omeniti, da se prispevek delodajalca ne šteje za olajšavo za donacije ali odhodek po Zakonu o davku od dohodkov pravnih oseb (Uradni list RS, št. 117/06 in nasl.; v nadaljevanju: »ZDDPO-2«) in Zakonu o dohodnini (Uradni list RS, št. 13/11 in nasl.; v nadaljevanju: »ZDoh-2«).

Delodajalci bodo prispevek obračunali sami na za to predvidenem obrazcu in ga oddali preko sistema eDavki. Obrazec (in dodatne informacije) bodo v eDavkih na voljo predvidoma v začetku oktobra 2023. Obračun bo treba oddati v mesecu po mesecu, v katerem je bila delovna sobota izvedena. Rok za plačilo je 10 dni po predložitvi obračuna. Prispevki se bodo nakazali na posebno donacijsko postavko v proračunu Republike Slovenije: SI56011008881000030, referenca 19DŠ-27006. Prispevki delavcev in delodajalcev od delovnih sobot se vštevajo v obvezni solidarnostni prispevek po točki 2. (spodaj).

Za primer, ko obračun prispevka od solidarnostne delovne sobote ne bo predložen na predpisan način, v predpisanih rokih oziroma oz. ne bo plačan je predpisana globa za delodajalca od 1.600 do 60.000 eurov (v odvisnosti od velikosti delodajalca) ter za odgovorno osebo delodajalca 800 do 8.000 eurov.

 

  1. OBVEZNI SOLIDARNOSTNI PRISPEVEK

Za leti 2023 in 2024 se dodatno uvaja obvezni solidarnostni prispevek za obnovo Slovenije (v nadaljevanju: »OSP«). Zavezanci so tako fizične kot pravne osebe, pri čemer za vsako kategorijo veljajo različna pravila.

 

          a. Pri fizičnih osebah so zavezani vsi davčni rezidenti Republike Slovenije v posameznem letu. Davčna osnova za obračun OSP: Vsota bruto dohodkov, ki se vštevajo v letno davčno osnovo (zmanjšanih za davčno priznane stroške) vključno s plačilom za poslovno uspešnost, ki je sicer oproščeno dohodnine. Tem se v davčno osnovo prištejejo tudi dohodki, ki se ne vštevajo v letno davčno osnovo (dohodek iz oddajanja premoženja v najem oz. prenosa premoženjske pravice, obresti, dividende, kapitalski dobički) razen dohodkov iz dejavnosti in dohodkov, ki so oproščeni plačila dohodnine oziroma se ne vštevajo v davčno osnovo, zmanjšani za davčno priznane stroške.

Davčna stopnja OSP: 0,3 %

Oprostitev: OSP ne plačajo fizične osebe, katerih davčna osnova za obračun obveznega solidarnostnega prispevka ne presega 35 % povprečne plače zaposlenih v Republiki Sloveniji v posameznem letu. Glede na podatke iz leta 2022 je ta meja pri približno 8500 EUR letne oz. 700 EUR mesečne osnove.

Odmera OSP: Opravila se bo v okviru letne odmere dohodnine. Če davčnemu zavezancu informativni izračun dohodnine ni bil vročen, ni dolžan vložiti napovedi za OSP. Za dohodke, ki se ne vštevajo v letno osnovo (dohodki iz kapitala in najema) se bo odmera izvedla z odločbo.

 

          b. Pri fizičnih osebah z dejavnostjo so prav tako zavezani vsi davčni rezidenti Republike Slovenije v posameznem letu.

Davčna osnova OSP: Za vsako posamezno leto je to davčna osnova dohodka iz dejavnosti pred zmanjšanjem za pokrivanje izgub in olajšave.

Davčna stopnja OSP: 0,8 %

Odmera OSP: Z odločbo.

 

          c. Pravne osebe, zavezane za plačilo OSP so zavezanci v skladu z ZDDPO-2 za posamezno leto (razen zavezancev, ustanovljenih za opravljanje nepridobitne dejavnosti).

Davčna osnova OSP: Davčna osnova po ZDDPO-2, pred zmanjšanjem za pokrivanje izgub in olajšave za leto 2023 oziroma 2024 oziroma za davčno obdobje, ki se začne v letu 2023 oziroma 2024.

Davčna stopnja OSP: 0,8 %

Odmera OSP: Pravne osebe OSP obračunajo same na način in v rokih za obračun davka od dohodkov pravnih oseb za posamezno leto.

 

OSP zavezancev se bo za vsako posamezno leto lahko zmanjšal za obračunani prispevek delavca oziroma delodajalca zaradi solidarnostne delovne sobote iz prejšnje točke 1 (zgoraj), vendar največ do višine OSP.

 

Za primer, ko OSP ne bo obračunan na predpisan način in v predpisanih rokih je predvidena prekrškovna sankcija za pravne osebe globa v višini od 2.400  do 60.000 eurov. Z globo v višini od 800 do 8.000 eurov se kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe.

 

  1. UGODNEJŠA DAVČNA OBRAVNAVA ZA OPREMO, UNIČENO V POPLAVAH

Pravnim osebam in fizičnim osebam z dejavnostjo v primeru poplavnega uničenja opreme, za katero so uveljavljali olajšavo za investiranje in od vlaganja še ni potekel za to predviden čas, ni treba sorazmerno povečati davčne osnove (šesti odstavek 55.a člena ZDDPO-2 oziroma šesti odstavek 66.a člena ZDoh-2).

 

  1. DAVČNA OBRAVNAVA NASTANITEV IN Z NJIMI POVEZANIH ODHODKOV

Dohodek v obliki brezplačne uporabe nastanitve ali v obliki nastanitve s plačilom znižane najemnine, ki ga prejmejo fizične osebe, ki so bile zaradi poplav in plazov v avgustu 2023 primorane poiskati novo ali začasno nastanitev, do konca leta 2024 ni predmet dohodnine, ne glede na to od koga to nastanitev prejmejo. Ponudniku nastanitve – zavezancu po ZDDPO-2 ali zavezancu po ZDoh-2 – ki opravlja dejavnost in ugotavlja davčno osnovo na podlagi dejanskih prihodkov in dejanskih odhodkov, pa se pri ugotavljanju davčne osnove, ne glede na določbe glede davčnega priznavanja odhodkov, priznajo odhodki, ki nastanejo v zvezi s takšno nastanitvijo do konca leta 2024.

 

  1. DOPOLNITEV DOLOČB ZOPNN-F O ENKRATNI SOLIDARNOSTNI POMOČI TER ZAČASNIH UKREPOV POMOČI ZA SAMOZAPOSLENE

Z ZOPNN-F je bila višina neobdavčenega zneska enkratne solidarnostne pomoči delavcu, ki je utrpel zaradi poplav v avgustu 2023 hujšo škodo, ki ogroža zdravje in povzroča neprimerno življenjsko okolje za bivanje, dvignjena na 10.000 eurov s splošno veljavne višine 2.000 eurov. Kot dopolnitev te ureditve ZIOUPZP dodatno uvaja možnost, da se solidarnostna pomoč v letu 2023 lahko izplača v več delih. Nadalje se uvaja tudi možnost za popravke obračunov za nazaj, za tiste prejemnike solidarnostne pomoči, ki so na razliko nad 2.000 evrov plačali odtegljaj (akontacijo dohodnine in prispevke) oziroma za tiste, ki so plačali davčni odtegljaj za večkratna izplačila do uveljavitve ZIOUPZP. Popravek obračuna davčnega odtegljaja se lahko opravi najpozneje v 30 dneh po uveljavitvi ZIOUPZP, tj. do 2. 10. 2023.

V zvezi začasnimi ukrepi pomoči za samozaposlene, samozaposlene v kulturi in kmete ZIOUPZP določa, da se pomoč za samozaposlene v kulturi, ki so ustrezno registrirani v razvidu samozaposlenih v kulturi, ne upošteva v dohodkovni cenzus iz 85. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 in nasl.). Glede oddaje izjav upravičencev za izplačilo pomoči se rok za oddajo podaljša do 31. januarja 2024. Kar pa se tiče upada prihodkov, ki je relevanten za oceno, ali upravičenci lahko opravljajo dejavnost oz. jo opravljajo v bistveno zmanjšanem obsegu in so upravičeni do pomoči, pa je sedaj upošteven upad za 25 % (in ne več 50 %).

 

  1. OSTALO

Poleg vsega navedenega lahko opozorimo še na znižanje davčne osnove od katastrskega dohodka za leto 2023 na 50 % pri parcelah, ki imajo stopnjo poškodovanosti 50 % in več, davčno oprostitev denarnih in drugih sredstev, ki jih fizične osebe, prizadete od poplav in plazov, prejmejo v obdobju od 4. avgusta do 31. decembra 2023 od prostovoljnih gasilskih društev v prizadetih občinah ter znižanje stopnje DDV na 5 % za dobavo gasilskih vozil ter opreme.

SORODNE OBJAVE
Uvrstitev na lestvico Legal 500

Uvrstitev na lestvico Legal 500

Z veseljem sporočamo, da je odvetniška pisarna Sibinčič Novak & Partnerji ponovnouvrščena na lestvico vodilnih odvetniških pisarn v Sloveniji po…

Preberi več
Naše pravno znanje in povezave širimo prek meja.

Naše pravno znanje in povezave širimo prek meja.

Odvetniška pisarna Sibinčič Novak & Partnerji se je včlanila v Mackrell International Legal Network, globalno mrežo odvetniških pisarn, specializiranih za vsa…

Preberi več
Chambers and Partners je uvrstil Sibinčič Novak & Partnerji med najboljše odvetniške družbe v Sloveniji!

Chambers and Partners je uvrstil Sibinčič Novak & Partnerji med najboljše odvetniške družbe v Sloveniji!

Ponosno sporočamo, da smo bili pri Chambers and Partners v Global Guide 2024 rangirani  kot ena izmed enajstih najboljših odvetniških…

Preberi več

Naslov:

Odvetniška družba Sibinčič Novak & Partnerji
Dalmatinova ulica 8
SI-1000 Ljubljana, Slovenija

Podatki o družbi:

Osnovni kapital 10.560 EUR

Matična številka: 9575782000

ID DDV: SI68184093

Okrožno sodišče v Ljubljani