Spremembe na področju evidence dela

Državni Zbor je na seji dne 21. 4. 2023 sprejel novelo Zakona o evidencah na področju dela in socialne varnosti (ZEPDSV), ki uvaja določene novosti na področju evidentiranja delovnega časa, glede beleženja dodatnih podatkov o delovnem času ter uvaja obvezno elektronsko evidenco za kršitelje teh pravil. Potrebno je poudariti, da dnevna obveznost vodenja evidenc o delovnem času sicer obstaja že sedaj, ter da se novosti nanašajo zgolj na podrobnejšo opredelitev njihovega vodenja. Namen je slediti interesu obeh strank, tako delavca kot delodajalca, ter zagotoviti verodostojnost evidenc.

V praksi je obstajala zmeda, za katere delavce se vodi evidenca delovnega časa. Z dopolnitvijo 2. člena ZEPDSV je natančneje določena opredelitev delavca – ne gre zgolj za osebe, ki opravljajo delo na podlagi pogodbe o zaposlitvi, temveč tudi za tiste, ki opravljajo delo na drugih pravnih podlagah (torej tudi študentsko ter avtorsko delo, podjemne pogodbe itd.).

Podrobneje je določena tudi obveznost delodajalca glede posredovanja podatkov iz evidence o zaposlenih delavcih iz 15. člena ZEPDSV. Z dnem nastopa dela po pogodbi o zaposlitvi, mora delodajalec Zavodu za zdravstveno zavarovanje Slovenije posredovati podatke, vendar najpozneje pred začetkom opravljanja dela. Če delavec iz opravičljivih razlogov ne začne delati tega dne, delodajalec podatke posreduje najpozneje tistega dne, ki je kot dan nastopa dela dogovorjen v pogodbi o zaposlitvi. Podatke delodajalec sporoči ob prijavi v zavarovanje na predpisanih obrazcih.

Poglavitna sprememba pa se nanaša na evidenco delovnega časa, kjer so v 18. členu ZEPDSV dodani še naslednji podatki, ki jih mora delodajalec dnevno vpisovati v evidenco, in sicer:

  • čas prihoda na delo in odhoda delavca z dela,
  • izraba in obseg izrabe odmora med delovnim časom,
  • opravljene ure v drugih posebnih pogojih dela, ki izhajajo iz razporeditve delovnega časa,
  • opravljene ure v neenakomerno razporejenem delovnem času ali v začasno prerazporejenem delovnem času, in
  • tekoči seštevek ur v tednu, mesecu oziroma letu, iz katerega je razvidno referenčno obdobje, ki se upošteva za neenakomerno razporeditev in za začasno prerazporeditev polnega delovnega časa.

Evidenca se lahko vodi elektronsko ali ročno, pri čemer je pomembo, da je z novima 19.a in 19b. členoma ZEPDSV obveznost elektronskega vodenja določena v primeru kršitev določb zakona, ko je bila delodajalcu izrečena globa in je delodajalec ugodil predlogu sindikata za elektronsko vodenje evidence.

Na novo je določena tudi obveznost delodajalca, da delavcu zagotavlja vpogled v podatke iz evidence o izrabi delovnega časa, ki se nanašajo nanj. Delodajalec ga mora o podatkih pisno ali elektronsko obvestiti za pretekli mesec do konca plačilnega dne. Prav tako mora delodajalec evidenco o izrabi delovnega časa in dokumentacijo, na podlagi katere se v evidenco o izrabi delovnega časa vpisujejo podatki, hraniti na sedežu oziroma na kraju opravljanja dela delavca.

Globe za prekrške so po novem določene v razponu, za prekrške pa se sankcionira tudi odgovorna oseba delodajalca pravne osebe, samostojnega podjetnika posameznika oz. posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost in odgovorna oseba v državnem organu ali lokalni skupnosti ter odgovorna oseba v državnem organu ali drugi organizaciji z javnim pooblastilom. Po hitrem postopku se lahko izreče tudi globa, višja od najnižje globe.

SORODNE OBJAVE
Uvrstitev na lestvico Legal 500

Uvrstitev na lestvico Legal 500

Z veseljem sporočamo, da je odvetniška pisarna Sibinčič Novak & Partnerji ponovnouvrščena na lestvico vodilnih odvetniških pisarn v Sloveniji po…

Preberi več
Naše pravno znanje in povezave širimo prek meja.

Naše pravno znanje in povezave širimo prek meja.

Odvetniška pisarna Sibinčič Novak & Partnerji se je včlanila v Mackrell International Legal Network, globalno mrežo odvetniških pisarn, specializiranih za vsa…

Preberi več
Chambers and Partners je uvrstil Sibinčič Novak & Partnerji med najboljše odvetniške družbe v Sloveniji!

Chambers and Partners je uvrstil Sibinčič Novak & Partnerji med najboljše odvetniške družbe v Sloveniji!

Ponosno sporočamo, da smo bili pri Chambers and Partners v Global Guide 2024 rangirani  kot ena izmed enajstih najboljših odvetniških…

Preberi več

Naslov:

Odvetniška družba Sibinčič Novak & Partnerji
Dalmatinova ulica 8
SI-1000 Ljubljana, Slovenija

Podatki o družbi:

Osnovni kapital 10.560 EUR

Matična številka: 9575782000

ID DDV: SI68184093

Okrožno sodišče v Ljubljani