Sprejet je bil Zakon o uvajanju naprav za proizvodnjo električne energije iz obnovljivih virov energije

Državni zbor je z namenom doseganja podnebne nevtralnosti in ciljev na področju deleža energije iz obnovljivih virov v bruto končni porabi v Republiki Sloveniji dne 6. 7. 2023 sprejel Zakon o uvajanju naprav za proizvodnjo električne energije iz obnovljivih virov energije (v nadaljevanju: »ZUNPEOVE«), ki bo stopil v veljavo petnajsti dan po njegovi objavi v Uradnem listu RS. Republika Slovenija je namreč skladno s pravnim okvirom Evropske unije zavezana dosegati cilje na področju obnovljivih virov energije. Cilj Republike Slovenije do leta 2020 je bil 25 % obnovljivih virov energije v končni porabi energije, s sprejemom Nacionalnega energetskega in podnebnega načrta pa je zavezana doseči cilj vsaj 27 % do leta 2030, pri čemer se bodo ti cilji s posodobitvijo Direktive o spodbujanju uporabe energije iz OVE1 v okviru paketa »Pripravljeni na 55« še zviševali. Prehod na obnovljive vire energije ni pomemben le z vidika varovanja okolja, temveč tudi z vidika vedno večje potrebe držav Evropske unije po samooskrbnosti v povezavi z električno energijo.

Skladno z novim ZUNPEOVE bo Vlada RS sprejela akcijski načrt za izvajanje Strategije prostorskega razvoja Slovenije, v katerem bodo določena prednostna območja umeščanja naprav za proizvodnjo električne energije iz sonca in vetra. Ne glede na to pa bodo predpisana prednostna območja za umeščanje fotonapetostnih naprav strehe objektov, utrjene površine parkirišč, cestna zemljišča in cestni objekti, železniško območje, območje objektov za proizvodnjo elektrike, območja zaprtih odlagališč, območja opuščenih kopov mineralnih surovin in območja neaktivnih odlagališč odpadkov. ZUNPEOVE bo v ta namen posegel tudi na področja drugih zakonov, npr. Zakona o vodah in Zakona o cestah. Po novem bo možno proizvajati električno energijo iz fotonapetostnih naprav in vetrnih proizvodnih naprav tudi na območjih kmetijskih in gozdnih zemljišč, če to ne bo oteževalo služenja zemljišč njihovemu osnovnemu namenu.

Pomembna novost, ki jo uvaja ZUNPEOVE, so regulativni peskovniki, ki bodo namenjeni preizkušanju novih in naprednih tehnologij, proizvodov ali pristopov na področju proizvodnje električne energije z izrabo obnovljivih virov energije in njenega shranjevanja, ali za drugačen način uporabe obstoječih. Regulativne peskovnike bo odobrila Vlada RS, prav tako pa bo za njihove potrebe odobrila tudi odstop od posameznih določb predpisov s področja energetike, prostora, graditve, rudarstva itd. Vlada bo podala odobritev, če bo predlagani projekt pomembno prispeval k razvoju proizvodnje električne energije z izrabo obnovljivih virov energije, če je ta korist večja od teže posega v določbe v posamezne predpise s prej omenjenih območij, in če odobritev peskovnika ni v nasprotju s predpisi EU.

Nadalje ZUNPEOVE predvideva podelitev geotermalnih koncesij za izvedbe projektov za raziskavo potenciala geotermalne energije ter fazo raziskovalne proizvodnje električne energije z izrabo geotermalne energije. Pravna ali fizična oseba, ki bo želela pridobiti geotermalno koncesijo, bo morala pobudo za začetek postopka vložiti pri ministrstvu, pristojnem za energijo.

Poleg tega bo ZUNPEOVE znižal delež soglasij, ki so potrebna za postavitev fotonapetostne naprave na nepremičnini v solastnini ali na skupnih delih stavbe v etažni lastnini. Po novem bo potrebno pridobiti soglasje solastnikov, ki imajo več kakor tri četrtine idealnih deležev, ali etažnih lastnikov, ki imajo več kakor tri četrtine solastniških deležev na skupnih delih stavbe. Enako bo veljalo tudi v primeru, da je treba za izvedbo fotonapetostne naprave ustanoviti služnost ali stavbno pravico. ZUNPEOVE prav tako pod določenimi pogoji predvideva brezplačno ustanovitev služnosti ali stavbe pravice za postavitev, vzdrževanje in obratovanje fotonapetnostne naprave na objektu v lasti države ali samoupravne lokalne skupnosti. Posebej je treba omeniti tudi uvedbo možnosti izplačila enkratnega nadomestila za občino, v kateri je postavljena nova vetrna proizvodna naprava, ki ga lahko določi Vlada RS.

Sprejem ZUNPEOV predstavlja pomemben korak k povečanju deleža energije iz obnovljivih virov energije, kar je ključno za zagotavljanje trajnostne energije, večje stopnje samooskrbnosti pri proizvajanju električne energije in večje zanesljivosti oskrbe z energijo.

SORODNE OBJAVE
Uvrstitev na lestvico Legal 500

Uvrstitev na lestvico Legal 500

Z veseljem sporočamo, da je odvetniška pisarna Sibinčič Novak & Partnerji ponovnouvrščena na lestvico vodilnih odvetniških pisarn v Sloveniji po…

Preberi več
Naše pravno znanje in povezave širimo prek meja.

Naše pravno znanje in povezave širimo prek meja.

Odvetniška pisarna Sibinčič Novak & Partnerji se je včlanila v Mackrell International Legal Network, globalno mrežo odvetniških pisarn, specializiranih za vsa…

Preberi več
Chambers and Partners je uvrstil Sibinčič Novak & Partnerji med najboljše odvetniške družbe v Sloveniji!

Chambers and Partners je uvrstil Sibinčič Novak & Partnerji med najboljše odvetniške družbe v Sloveniji!

Ponosno sporočamo, da smo bili pri Chambers and Partners v Global Guide 2024 rangirani  kot ena izmed enajstih najboljših odvetniških…

Preberi več

Naslov:

Odvetniška družba Sibinčič Novak & Partnerji
Dalmatinova ulica 8
SI-1000 Ljubljana, Slovenija

Podatki o družbi:

Osnovni kapital 10.560 EUR

Matična številka: 9575782000

ID DDV: SI68184093

Okrožno sodišče v Ljubljani