Šesti protikoronski zakon in spremembe v Zakonu o splošnem upravnem postopku (ZUP)

Nov Zakon o interventnih ukrepih za omilitev posledic drugega vala epidemije COVID-19, imenovan tudi šesti protikoronski zakon oz. PKP6, vpliva na kar 38 zakonov. Ker ima epidemija lahko vpliv tudi na položaj strank v upravnem postopku, na način da omejuje ali onemogoča vodenje postopkov, je zakonodajalec s PKP6 posegel tudi na področje urejanja upravnih postopkov. Z uveljavitvijo PKP6 je bilo v Zakon o splošnem upravnem postopku (ZUP) dodano novo XXII.a poglavje z naslovom VODENJE POSTOPKA OB IZREDNEM DOGODKU, ki vsebuje 306.a člen, katerega vsebino predstavljamo v nadaljevanju.

Že iz samega imena poglavja izhaja, da pri 306.a členu ZUP ne gre za začasno določbo, ki bi bila veljavna le v času epidemije, temveč se bo uporabljala tudi ob morebitnih naravnih in drugih hujših nesrečah ali podobnih izrednih dogodkih, ki v večjem obsegu vplivajo na položaj strank v upravnem postopku, omejujejo ali onemogočajo upravno odločanje organa v upravnem postopku.

V skladu z navedeno spremembo bo ZUP vladi omogočal, da v primeru izrednih dogodkov z odlokom določi začasne ukrepe, organe, na katere se ti ukrepi nanašajo, in čas veljavnosti ukrepov. Takšni začasni ukrepi morajo biti nujni, primerni in sorazmerni za zavarovanje položaja strank ter omogočanje odločanja v upravnih zadevah, veljati pa bodo pričeli šele z uveljavitvijo odloka vlade v vsakem posameznem primeru izrednega dogodka.

Vlada se bo glede na okoliščine izrednega dogodka lahko odločila za enega ali več začasnih ukrepov, pri čemer izbira med naslednjimi:

  • določitev drugačne krajevne pristojnosti organov ali nosilcev javnega pooblastila,
  • vlaganje vlog izven poslovnega časa in v dela prostih dneh,
  • vlaganje vlog po elektronski poti brez varnega elektronskega podpisa s kvalificiranim potrdilom,
  • omejitev vlaganja vlog neposredno pri organu,
  • omejitev sodelovanja javnosti pri procesnih dejanjih zaradi varovanja zdravja udeležencev,
  • omejitev izvrševanja pravice do pregledovanja dokumentov zadeve v prostorih organa (kadar se stranki lahko pošlje kopija dokumentov),
  • določitev vročanja z vložitvijo v elektronski predal, ki ni varen elektronski predal (če naslovnik soglaša s takim načinom vročanja in se mu omogoči, da se z vloženim pisanjem lahko seznani),
  • podaljšanje roka za izpolnitev obveznosti, določene s posamičnim upravnim aktom (na zahtevo stranke),
  • podaljšanje roka za izdajo in vročitev odločbe in
  • prekinitev teka vseh procesnih in materialnih rokov, vendar zgolj če je zaradi izrednega dogodka onemogočeno poslovanje organa ali onemogočeno ali znatno oteženo uveljavljanje pravic in izpolnjevanje obveznosti strank, z izjemo v nujnih zadevah.

 

Navedeni začasni ukrepi bodo lahko odrejeni le za toliko časa, kolikor bo trajal posamezen izredni dogodek, vendar najdlje tri mesece. Če bo izredni dogodek trajal dlje kot tri mesece, bo vlada veljavnost začasnih ukrepov lahko podaljšala, vendar vsakič najdlje za tri mesece. Pri tem bo morala vlada mesečno preverjati okoliščine izrednega dogodka in upravičenost začasnih ukrepov.

 

Glede na trenutno stanje v državi in po svetu je mogoče pričakovati, da bo sprejetje predpisa kmalu doseglo svoj namen v smislu novih odlokov vlade na podlagi nove določbe ZUP.

SORODNE OBJAVE
Uvrstitev na lestvico Legal 500

Uvrstitev na lestvico Legal 500

Z veseljem sporočamo, da je odvetniška pisarna Sibinčič Novak & Partnerji ponovnouvrščena na lestvico vodilnih odvetniških pisarn v Sloveniji po…

Preberi več
Naše pravno znanje in povezave širimo prek meja.

Naše pravno znanje in povezave širimo prek meja.

Odvetniška pisarna Sibinčič Novak & Partnerji se je včlanila v Mackrell International Legal Network, globalno mrežo odvetniških pisarn, specializiranih za vsa…

Preberi več
Chambers and Partners je uvrstil Sibinčič Novak & Partnerji med najboljše odvetniške družbe v Sloveniji!

Chambers and Partners je uvrstil Sibinčič Novak & Partnerji med najboljše odvetniške družbe v Sloveniji!

Ponosno sporočamo, da smo bili pri Chambers and Partners v Global Guide 2024 rangirani  kot ena izmed enajstih najboljših odvetniških…

Preberi več

Naslov:

Odvetniška družba Sibinčič Novak & Partnerji
Dalmatinova ulica 8
SI-1000 Ljubljana, Slovenija

Podatki o družbi:

Osnovni kapital 10.560 EUR

Matična številka: 9575782000

ID DDV: SI68184093

Okrožno sodišče v Ljubljani