Povzetek ukrepov, ki jih je uvedel ZIUZEOP oziroma »Megazakon«

11. 4. 2020 je začel veljati Zakon o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo (»ZIUZEOP«), ki je uvedel številne ukrepe za omilitev posledic epidemije virusa COVID-19. Precej ukrepov se uporablja že od 13. 3. 2020 do 31. 5. 2020, če ZIUZEOP za posamezen ukrep ne določa drugače, z možnostjo podaljšanja za nadaljnjih 30 dni, če epidemija COVID-19 do 15. 5. 2020.

Uporaba ukrepov oziroma ugodnosti je povezana s številnimi pogoji in omejitvami (npr. prepoved izplačevanja dobička in nagrad za poslovno uspešnost tudi če se nanaša na obdobje pred začetkom epidemije, izpolnitev preteklih davčnih obveznosti…), zato je pred vložitvijo posamezne vloge oziroma koriščenjem ugodnosti potrebno pri vsakem primeru posebej presoditi, če so izpolnjeni vsi pogoji in dosledno nadzirati izvajanje vseh obveznosti, ki jih nalaga zakon, saj je lahko sankcija v nasprotnem primeru tudi vračilo celotne prejete koristi v trikratni višini.

V nadaljevanju povzemamo nekaj glavnih ukrepov na področju gospodarstva:

1. na področju dela in plačevanja prispevkov za socialno varnost uvedba:

  • povračila nadomestila plače ter oprostitev plačila prispevkov za delavce na začasnem čakanju iz razloga nezmožnosti zagotavljanja dela s strani delodajalca zaradi posledic epidemije ter za delavce, ki ne morejo delati zaradi višje sile (obveznost varstva otrok, nezmožnost prihoda na delo zaradi ustavitve javnega prevoza ipd.);
  • oprostitve plačila prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje za delavce, ki delajo in so obvezno zavarovani na podlagi delovnega razmerja v mesecu aprilu in maju 2020;
  • mesečnega kriznega dodatka v višini 200 eurov za zaposlene, ki delajo in čigar zadnja izplačana mesečna plača ni presegla trikratnika minimalne plače;
  • izredne pomoči v obliki mesečnega temeljnega dohodka (350 eurov za marec 2020 in po 700 eurov za april in maj 2020) in oprostitve plačila prispevkov za socialna zavarovanja za samozaposlene, kmete in verske uslužbence;

2. na področju zdravstvenega varstva in zdravstvenega zavarovanja: za delavce, ki so začasno zadržani z dela iz zdravstvenih razlogov od uvedbe zakona do prenehanja razlogov za ukrepe po ZIUZEOP, vendar najdlje do 31. 5. 2020, se nadomestilo med začasno zadržanostjo od dela krije v breme zavoda za zdravstveno zavarovanje od prvega dneva odsotnosti dalje, tudi če bi nadomestilo plače po veljavni zakonodaji moral kriti delodajalec ali sam zavarovanec;

3. na področju socialnega varstva, pravic iz javnih sredstev in uveljavljanja pravic iz naslova starševskega varstva uvedba:

  • enkratnega solidarnostnega dodatka za upokojence (v razponu od 130 eurov do 300 eurov) in druge ranljive skupine oseb;
  • izjem na področju uveljavljanja pravic iz javnih sredstev, na področju socialnovarstvenih prejemkov in na področju uveljavljanja pravic po zakonu o starševskem varstvu in družinskih prejemkih;

4. na davčnem področju so davčni zavezanci oproščeni plačila akontacije dohodnine od dohodka, doseženega z opravljanjem dejavnosti in obrokov akontacije davka od dohodkov pravnih oseb za april in maj 2020 – če epidemija ne bi bila preklicala do 15. 5. 2020, pa ukrep zajame tudi junijski obrok;

5. na bančnem področju:

  • odlog plačila obveznosti kreditojemalcev za obdobje 12 mesecev, pri čemer velja prepoved izplačila dobička, nagrad za poslovno uspešnost članom poslovodstva in zaposlenim ter izplačevanja drugih finančnih obveznosti do nadrejenih oziroma povezanih družb ali lastnikov;
  • poroštvo države za izpolnitev obveznosti kreditojemalcev;

6. uvedba spremenjenih plačilnih rokov, in sicer 8-dnevni plačilni rok za neposredne in posredne uporabnike proračuna za plačila zasebnim subjektom;

7. uvedba 60-dnevnega plačilnega roka, kadar je upnik javni organ ne glede na določbe Zakona o preprečevanju zamud pri plačilih (navedeni rok ostane v veljavi še eno leto po razglasitvi konca epidemije);

8. v pogodbah o dobavi blaga ali izvajanju storitev ali izvedbe gradenj, ki jih v času epidemije zasebnopravni subjekti sklenejo s subjekti iz javnega sektorja, se določbe pogodbenih kazni zaradi zamude ne uporabljajo, pogodbeno dogovorjeni roki pa se podaljšajo za obdobje trajanja epidemije;

9. izvzetje prejemkov, izplačani na podlagi ZIUZEOP, iz izvršbe po Zakonu o izvršbi in zavarovanju ter davčne izvršbe, in iz stečajne mase;

10. odlog izvrševanja sklepov o izvršbi, ki tečejo po Zakonu o izvršbi in zavarovanju, ter zadržanje izvrševanja sklepov o izvršbi v postopkih davčne izvršbe;

11. opustitev zaračunavanja javnih storitev, ki se v času epidemije ne izvajajo;

12. na področju finančnega poslovanja podjetij, postopkov zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju se uvaja dodatni položaj insolventnosti, odlog obveznosti poslovodstva in odložitev odločanja o upnikovem predlogu za začetek stečaja.

SORODNE OBJAVE
Uvrstitev na lestvico Legal 500

Uvrstitev na lestvico Legal 500

Z veseljem sporočamo, da je odvetniška pisarna Sibinčič Novak & Partnerji ponovnouvrščena na lestvico vodilnih odvetniških pisarn v Sloveniji po…

Preberi več
Naše pravno znanje in povezave širimo prek meja.

Naše pravno znanje in povezave širimo prek meja.

Odvetniška pisarna Sibinčič Novak & Partnerji se je včlanila v Mackrell International Legal Network, globalno mrežo odvetniških pisarn, specializiranih za vsa…

Preberi več
Chambers and Partners je uvrstil Sibinčič Novak & Partnerji med najboljše odvetniške družbe v Sloveniji!

Chambers and Partners je uvrstil Sibinčič Novak & Partnerji med najboljše odvetniške družbe v Sloveniji!

Ponosno sporočamo, da smo bili pri Chambers and Partners v Global Guide 2024 rangirani  kot ena izmed enajstih najboljših odvetniških…

Preberi več

Naslov:

Odvetniška družba Sibinčič Novak & Partnerji
Dalmatinova ulica 8
SI-1000 Ljubljana, Slovenija

Podatki o družbi:

Osnovni kapital 10.560 EUR

Matična številka: 9575782000

ID DDV: SI68184093

Okrožno sodišče v Ljubljani