Odlok o začasnih ukrepih v upravnih zadevah za preprečevanje posledic poplav in ukrepi na davčnem področju

V zvezi z nedavnimi poplavami je Vlada Republike Slovenije izdala Odlok o začasnih ukrepih v upravnih zadevah za preprečevanje posledic poplav, ki so prizadele Republiko Slovenijo avgusta 2023 (Uradni list RS, št. 87/23 in 89/23; v nadaljevanju: »Odlok«), ki je začel veljati dne 6. avgusta 2023 in velja 1 mesec (do vključno 6. septembra 2023).

Odlok se uporablja v upravnih postopkih pred upravnimi in drugimi državnimi organi, organi samoupravnih lokalnih skupnosti in nosilci javnih pooblastil (v nadaljevanju: »Organi«) ter določa naslednje začasne ukrepe:

 • odpravlja se krajevna pristojnost za sprejem vlog (vloge, ki jih sprejemajo in obravnavajo pristojni Organi, je mogoče vložiti na katerem koli drugem istovrstnem Organu);
 • omogočeno je vlaganje vlog po elektronski poti brez varnega elektronskega podpisa s kvalificiranim potrdilom (identifikacija je možna z drugimi podatki, ki jih za poslovanje določajo Organi, npr. uradno dodeljeno identifikacijsko številko);
 • pregledovanje dokumentov se ne izvaja v prostorih Organov, če se osebi, ki izkaže pravni interes, lahko pošlje kopija dokumentov;
 • 14 dni od uveljavitve odloka ne tečejo procesni roki za izpolnitev pravic ali obveznosti (npr. za vložitev vloge, pritožbe, itd…). To pomeni, da od 6. avgusta do vključno 19. avgusta 2023 procesni roki mirujejo. Od 20. avgusta 2023 dalje roki tečejo naprej in strankam za opravo dejanj ostane na voljo še toliko časa, kot jim ga je sicer ostalo pred prekinitvijo;
 • Organom je omogočeno, da na zahteve strank in na podlagi upravičenih razlogov, povezanih s poplavami, s sklepi podaljšajo roke za izpolnitev materialnih obveznosti in za izdajo in odločb. To podaljšanje traja največ dva meseca.

V skladu z navedenim tako na davčnem področju velja, da lahko davčni zavezanci, ki iz razlogov povezanih s poplavami svojih davčnih obveznosti (davkov, prispevkov, glob, itd…) ne bodo mogli plačati pravočasno, na Finančni upravi Republike Slovenije (v nadaljevanju: »FURS«) zahtevajo odlog plačila obveznosti. Odlog se lahko zahteva za največ 24 mesecev. V primeru odobrenega odloga po tej podlagi se obresti ne obračunajo. FURS je na svojih spletnih straneh že pripravil ustrezno vlogo, ki jo davčni zavezanci lahko vložijo do vključno 6. septembra 2023.  

 

Dodatno je FURS prilagodil svoje delovanje na način, da izvajajo vse postopke, ki so v korist zavezancem oz. se izvajajo na njihovo pobudo, medtem ko:

 • Je opominjanje in izdaja sklepov v postopkih izvršbe zamaknjeno;
 • zamaknjeni so roki za izdajo tranš dohodnine (odločbe po obravnavanih ugovorih), NUZS (nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča) in davka od premoženja;
 • postopki davčnega nadzora se začasno ne izvajajo na prizadetih območjih in zoper zavezance, ki navedejo razloge v povezavi s poplavami.


Na tem mestu velja omeniti tudi davčne institute, ki jih že vsebuje veljavni Zakon o davčnem postopku (Uradni list RS, št. 13/11 in nasl.; v nadaljevanju: »ZDavP-2«) in jih lahko koristijo davčni zavezanci za lajšanje izpolnjevanja davčnih obveznosti v trenutni situaciji:

 • Predlaganje obračunov po izteku predpisanega roka (52. člen ZDavP-2) in predložitev davčnih napovedi po izteku predpisanega roka (62. člen ZDavP-2). Iz opravičljivih razlogov lahko davčni zavezanci predlagajo obračune in napovedi po izteku zakonskega roka. Predlog mora biti vložen v osmih dneh od dneva, ko je prenehal vzrok, zaradi katerega je v zamudi, vendar najpozneje v treh mesecih od dneva, ko se je iztekel rok za predložitev obračuna oziroma napovedi. Za druga dejanja v postopku (procesni roki) lahko davčni zavezanci koristijo tudi institut »vrnitve v prejšnje stanje«, urejen v Zakonu o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06 in nasl.; v nadaljevanju »ZUP«).
 • Poleg že zgoraj omenjene možnosti zaprosila za odlog plačila davčnih obveznosti v povezavi s poplavami, ki bo mogoče do začetka septembra 2023, je tudi sicer mogoče podajanje vlog za ugodnejše odplačevanje davkov (101., 102. in 103. člen ZDavP-2). Fizične osebe lahko zaprosijo za odpis, delni odpis, odlog plačila davka za čas do dveh let oziroma plačilo davka v največ 24 mesečnih obrokih v obdobju 24 mesecev v izjemnih primerih, za plačilo davka v največ 3 mesečnih obrokih brez preverjanja pogojev ter za plačilo davka v največ 24 mesečnih obrokih ali odlog plačila za obdobje 24 mesecev ob predložitvi ustreznega zavarovanja. Pravne osebe pa lahko zaprosijo za plačilo davka v največ 24 mesečnih obrokih ali odlog plačila za obdobje 24 mesecev iz razloga grožnje hujše gospodarske škode oz. za plačilo davka v največ 24 mesečnih obrokih ali odlog plačila za obdobje 24 mesecev ob predložitvi ustreznega zavarovanja.
 • Pravne osebe in samostojni podjetniki lahko v primeru, ko postane evidentno, da se bo njihova davčna osnova za tekoče leto razlikovala od davčne osnove predhodnega davčnega leta podajo tudi vlogo za medletno spremembo (znižanje) višine akontacije dohodnine od dohodka iz dejavnosti oz. davka od dohodkov pravnih oseb.
SORODNE OBJAVE
Uvrstitev na lestvico Legal 500

Uvrstitev na lestvico Legal 500

Z veseljem sporočamo, da je odvetniška pisarna Sibinčič Novak & Partnerji ponovnouvrščena na lestvico vodilnih odvetniških pisarn v Sloveniji po…

Preberi več
Naše pravno znanje in povezave širimo prek meja.

Naše pravno znanje in povezave širimo prek meja.

Odvetniška pisarna Sibinčič Novak & Partnerji se je včlanila v Mackrell International Legal Network, globalno mrežo odvetniških pisarn, specializiranih za vsa…

Preberi več
Chambers and Partners je uvrstil Sibinčič Novak & Partnerji med najboljše odvetniške družbe v Sloveniji!

Chambers and Partners je uvrstil Sibinčič Novak & Partnerji med najboljše odvetniške družbe v Sloveniji!

Ponosno sporočamo, da smo bili pri Chambers and Partners v Global Guide 2024 rangirani  kot ena izmed enajstih najboljših odvetniških…

Preberi več

Naslov:

Odvetniška družba Sibinčič Novak & Partnerji
Dalmatinova ulica 8
SI-1000 Ljubljana, Slovenija

Podatki o družbi:

Osnovni kapital 10.560 EUR

Matična številka: 9575782000

ID DDV: SI68184093

Okrožno sodišče v Ljubljani