Celovit pregled ukrepov in drugih možnosti za blažitev posledic virusa SARS-CoV-2

Širjenje virusa SARS-CoV-2 (COVID-19) ima že sedaj posledice svetovnih razsežnosti. Veliko izzivov se pojavlja na pravnem področju in je trenutno že sprejetih oziroma v pripravi kar nekaj interventnih zakonov. V nadaljevanju predstavljamo povzetek ureditev vseh relevantnih sprememb predpisov po posameznih področjih:

 

Pravice in obveznosti na delovnopravnem področju

Na podlagi obstoječe zakonodaje:

  • delodajalec lahko delavcem enostransko odredi delo na domu (169. člen ZDR-1). Odredba mora biti pisna, delodajalec pa mora o delu na domu čim prej obvestiti Inšpektorat RS za delo;
  • v primeru višje sile (varstvo otroka zaradi zaprtja vrtcev in osnovnih šol, prepovedi javnega prevoza, zaprtja mej,…) je delavec upravičen do nadomestila plače v višini 50% plače oziroma najmanj 70% minimalne plače (šesti odstavek 137. člena ZDR-1;
  • delodajalec lahko za čas nezagotavljanja dela delavcem delavca napoti na začasno čakanje na delo doma. V tem primeru ima delavec pravico do nadomestila plače v višini 80% od osnove (138. člen ZDR-1);
  • v primeru obstoja poslovnega razloga za redno odpoved lahko delodajalec skladno z določbami ZDR-1 posameznemu delavcu odpove pogodbo o zaposlitvi. Pri tem mora upoštevati odpovedni rok in pravico do odpravnine Če ugotovi, da bo zaradi poslovnih razlogov postalo nepotrebno delo večjega števila delavcev, mora izdelati program razreševanja presežnih delavcev in aktivno sodelovati s sindikati in zavodom za zaposlovanje.

Z namenom ohranjanja delovnih mest je Državni zbor 20. 3. 2020 sprejel Zakon o interventnih ukrepih na področju plač in prispevkov (ZIUPPP), ki ureja pomoč države v primerih, ko delodajalec zaradi posledic epidemije začasno ne more zagotavljati dela hkrati najmanj 30 % zaposlenih delavcev in jih bo zato napotil na začasno čakanje na delo. Delavci bodo upravičeni do nadomestila plače v višini 80% osnove, pri čemer bo breme delnega povračila nadomestila plače za začasno čakanje na delo v višini 40 odstotkov nosila država, preostalih 60 odstotkov pa delodajalec. Obdobje delnega prejemanja povračila nadomestila za namen začasnega čakanja na delo bo lahko trajalo največ tri mesece.

Neposredno na podlagi ZIUPPP se samozaposlenim osebam odloži plačilo prispevkov, ki zapadejo v plačilo aprila, maja in junija 2020, in jih je treba plačati najkasneje do 31. 3. 2022.

Preberi več

 

Davčni položaj zavezancev zaradi koronavirusa

Zakon o interventnih ukrepih na javnofinančnem področju (ZIUJP)) prinaša pomembne novosti za fizične osebe, ki opravljajo dejavnost, kakor tudi pravne osebe, torej za vse zavezance za dohodnino in za davek od dohodkov pravnih oseb. Zamika roke za predložitev letnih poročil in davčnih obračunov akontacije dohodnine od dohodka iz dejavnosti ter davka od dohodkov pravnih oseb. Namesto do 31. 3. 2020 bo treba predložiti poročila AJPES in obračune FURS do 31. 5. 2020. Odlog plačila davka za čas do dveh let ali plačilo davka v 24 mesečnih obrokih bo možen zaradi izgube sposobnosti pridobivanja prihodkov zaradi epidemije, kar bo bistveno olajšalo in poenostavilo izpolnjevanje pogojev. Ukrepa veljata ne samo za poračun davka, temveč tudi za akontacije in davčne odtegljaje. Ukrepi so torej usmerjeni k pomoči pri likvidnosti zavezancev na način, da se za določen čas odložijo davčne obveznosti.  

Preberi več

 

Pogodbena razmerja

Mogoče je pričakovati, da bo izbruh koronavirusa tako ali drugače vplival tudi na pogodbena razmerja, zaradi česar se bodo ­ odvisno seveda od okoliščin konkretnega primera, pa tudi nadaljnjega razvoja dogodkov zaradi koronavirusa – pogodbene stranke lahko poslužile uveljavljanja MAC klavzule, ugovora ogroženosti, razveze ali spremembe pogodbe zaradi spremenjenih okoliščin, nemožnosti izpolnitve, za katero ne odgovarja nobena stranka in oprostitve dolžnika odgovornosti.

Preberi več

 

Vpliv na delo sodišč, upravnih organov in notarjev

Zaradi hitrosti širjenja okužb s koronavirusom in njegovih posledic so svoje poslovanje že prilagodili tudi državni organi in notarji:

  • sodišča opravljajo naroke in odločajo samo v nujnih zadevah, ki so navedene v 83. členu Zakona o sodiščih (ZS), razen v teh nujnih zadevah pa v času trajanja posebnih ukrepov procesni roki ne tečejo, prav tako se ne vročajo sodna pisanja;
  • Državni zbor je v petek, 20. 3. 2020, sprejel Zakon o začasnih ukrepih v zvezi s sodnimi, upravnimi in drugimi javnopravnimi zadevami za obvladovanje širjenja nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19) – ZZUSUDJZ), ki sicer še ne velja, vendar je pričakovati, da bo stopil v veljavo v prihodnjih dneh (naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije), skladno s katerim bo lahko predsednik Vrhovnega sodišča Republike Slovenije odločil, da se tudi nekatere zadeve, ki so v 83. členu ZS določene kot nujne zadeve, ne štejejo kot nujne zadeve in torej tudi v teh zadevah procesni roki ne tečejo, pisanja pa se ne vročajo;
  • materialni roki zaenkrat normalno tečejo naprej, a skladno z ZZUSUDJZ, bodo – ko bo ZZUSUDJZ stopil v veljavo – tudi roki za uveljavljanje pravic strank v sodnih postopkih, določeni z zakonom (torej tudi materialni roki) začasno prenehali teči, in sicer do ugotovitve Vlade RS, da ne obstojijo več razlogi za to oziroma najkasneje do 1. julija 2020;
  • upravni organi delajo kot običajno, tudi roki zaenkrat tečejo normalno naprej, vendar bodo z uveljavitvijo ZZUSUDJZ v naslednjih dneh tudi procesni in materialni roki v upravnih zadevah, razen v nujnih zadevah, začasno prenehali teči, in sicer do ugotovitve Vlade RS, da ne obstojijo več razlogi za to oziroma najkasneje do 1. julija 2020;
  • notarska zbornica na svoji spletni strani že nekaj časa javno naproša stranke, da z notarskimi pisarnami komunicirajo preko elektronske pošte ali telefona ter tako pridobijo vse predhodne informacije, povezane z notarsko storitvijo, ki jo želijo opraviti oziroma pripravo dokumentov, ki jih potrebujejo, ter da se na enak način dogovorijo tudi za termin osebnega obiska v notarski pisarni, vendar le, če je ta nujen;
  • z uveljavitvijo ZZUSUDJZ bo predsednik Notarske zbornice Slovenije lahko sprejel začasne ukrepe v zvezi s poslovanjem notarskih pisarn, ki se nanašajo zlasti na način ali omejitev izvajanja uradnih ur za sprejemanje strank, minister, pristojen za pravosodje, pa bo lahko na predlog Notarske zbornice Slovenije, sprejel tudi ukrep popolnega zaprtja notarske pisarne.

Preberi več

 

Odziv Evropske komisije na koronavirus

Evropska komisija pripravlja sklope ukrepov z namenom okrepitve javnozdravstvenega sistema in ublažitve socialno-ekonomskih učinkov pandemije v EU. V ta namen vzpostavlja naložbeno pobudo vredno 37 milijard EUR za zagotavljanje likvidnosti malim in srednje velikim podjetjem in zdravstvenemu sektorju, pa tudi druge ukrepe namenjene delavcem v Evropi (vključno s samozaposlenimi) ter najbolj prizadetim sektorjem – trenutno poleg zdravstva še turizem in promet.

Nadalje Evropska Komisija dopušča državam članicam (tudi RS), da brez sodelovanja Evropske Komisije in zunaj uporabe nadzora EU nad državno pomočjo sprejmejo ukrepe kot so plačne subvencije, začasno ustavitev plačil davkov od dohodkov pravnih oseb in davkov na dodano vrednost ali prispevkov za socialno varnost ali druge ukrepe. Ukrepi bodo odvisni od postopanja posamezne države članice, pri čemer trenutno v RS poteka priprava ukrepov za sistemsko blaženje posledic pandemije.

Preberi več

 

Moratorij na kredite zaradi koronavirusa

Zakon o interventnem ukrepu odloga plačila obveznosti kreditojemalcev (ZIUOPOK) predvideva odlog (moratorij) plačila obveznosti iz kreditne pogodbe za obdobje 12 mesecev. Do odloga bodo upravičeni kreditojemalci, ki so gospodarske družbe, zadruge, društva, ustanove, fizične osebe, ki zaposlujejo delavce, samozaposlene osebe, nosilci kmetijskega gospodarstva in nosilci dopolnilne dejavnosti na kmetiji, ter za razliko od prvega predloga zakona tudi fizične osebe. Kreditojemalec bo moral dokazati izpolnjevanje pogojev za odlog v vlogi na banko, s katero bosta nato sklenila aneks h kreditni pogodbi.

Preberi več

 

Ekipa Odvetniške družbe Sibinčič Križanec vam je z veseljem na voljo za pomoč pri uveljavljanju zgoraj navedenih pravic in izvedbi ukrepov. Verjamemo, da bomo s skupnimi močmi premagali virus in težave, ki jih je in jih še bo povzročil.

SORODNE OBJAVE
Uvrstitev na lestvico Legal 500

Uvrstitev na lestvico Legal 500

Z veseljem sporočamo, da je odvetniška pisarna Sibinčič Novak & Partnerji ponovnouvrščena na lestvico vodilnih odvetniških pisarn v Sloveniji po…

Preberi več
Naše pravno znanje in povezave širimo prek meja.

Naše pravno znanje in povezave širimo prek meja.

Odvetniška pisarna Sibinčič Novak & Partnerji se je včlanila v Mackrell International Legal Network, globalno mrežo odvetniških pisarn, specializiranih za vsa…

Preberi več
Chambers and Partners je uvrstil Sibinčič Novak & Partnerji med najboljše odvetniške družbe v Sloveniji!

Chambers and Partners je uvrstil Sibinčič Novak & Partnerji med najboljše odvetniške družbe v Sloveniji!

Ponosno sporočamo, da smo bili pri Chambers and Partners v Global Guide 2024 rangirani  kot ena izmed enajstih najboljših odvetniških…

Preberi več

Naslov:

Odvetniška družba Sibinčič Novak & Partnerji
Dalmatinova ulica 8
SI-1000 Ljubljana, Slovenija

Podatki o družbi:

Osnovni kapital 10.560 EUR

Matična številka: 9575782000

ID DDV: SI68184093

Okrožno sodišče v Ljubljani