Novela Stvarnopravnega zakonika

Z dnem 29. 3. 2020 je začela veljati novela Stvarnopravnega zakonika (v nadaljevanju: SPZ-B), katero je glede na potek dogodkov po svetu razumljivo zasenčila epidemija virusa COVID-19. Kljub temu pa za seznanitev z novostmi SPZ-B niste prepozni, saj so se posamezne določbe, na katere opozarjamo v nadaljevanju,  pričele uporabljati z začetkom prejšnjega meseca, tj. s 1. 7. 2020, nekatere pa se bodo pričele uporabljati šele s 1. 7. 2021.

 

Ena od osrednjih sprememb, ki jo prinaša SPZ-B, je prenova registra neposestnih zastavnih pravic in zarubljenih premičnin, ki ga vodi spletni portal AJPES. Delovanje registra bo natančneje uredila Vlada z uredbo, sicer pa se na splošno uporabnikom obeta prijaznejši in modernejši register, z neposredno povezavo do nekaterih drugih registrov in uradnih evidenc, kot so npr. Centralni register prebivalstva, zemljiški kataster in kataster stavb, evidenca motornih vozil ipd.

 

Poleg tega bo odslej za nastanek sporazumne neposestne zastavne pravice na premičninah po zaslugah SPZ-B zadostoval notarski zapis, ki bo lahko v skladu z dogovorom pogodbenih strank tudi neposredno izvršljiv.

 

Nadalje SPZ-B obširno ureja pravne položaje v zvezi z etažno lastnino, in sicer problematiko povezanih nepremičnin, posameznih delov zgradbe ter posameznih parcel, ki služijo tudi drugim zgradbam v etažni lastnini ali drugim nepremičninam.

 

V zvezi z institutom solastnine SPZ-B rešuje težavo bistveno oteženega oz. nemogočega upravljanja s stvarjo v solastnini, ki se pojavi v primeru neaktivnih ali neznanih solastnikov. Aktivni solastniki, katerih solastniški deleži predstavljajo več kot polovico, imajo po novem v skladu s SPZ-B ob odobritvi posla s strani sodišča možnost izrednega upravljanja s solastnino.

 

Po novem je na podlagi SPZ-B mogoča ustanovitev neprave stvarne služnosti v korist osebe, ki opravlja gospodarski podjem v javno korist in je služnost ustanovljena za namene opravljanja tega podjema. Takšna služnost se ustanovi za čas, daljši od trideset let, ali celo za nedoločen čas. Služnost v javno korist je od uveljavitve SPZ-B prenosljiva, in sicer jo je mogoče prenesti na drug subjekt, ki upravlja gospodarsko javno infrastrukturo, ki je v javno korist.

 

Nekolikšno prenovo je doživela tudi ureditev stavbne pravice, v zvezi s katero SPZ-B odpravlja prisilno omejitev trajanja na 99 let in hkrati dovoljuje, da lastnik zemljišča in imetnik stavbne pravice avtonomno uredita višino nadomestila, ki ga mora lastnik zemljišča plačati imetniku stavbne pravice po njenem prenehanju.

 

Za konec pa še ena od morebiti najbolj odmevnih sprememb – SPZ-B dodeljuje posebni pravni status živalim. Nov, 15.a člen namreč navaja, da živali niso stvari, ampak čuteča živa bitja, katerih zaščito urejajo posebni zakoni.

SORODNE OBJAVE
Uvrstitev na lestvico Legal 500

Uvrstitev na lestvico Legal 500

Z veseljem sporočamo, da je odvetniška pisarna Sibinčič Novak & Partnerji ponovnouvrščena na lestvico vodilnih odvetniških pisarn v Sloveniji po…

Preberi več
Naše pravno znanje in povezave širimo prek meja.

Naše pravno znanje in povezave širimo prek meja.

Odvetniška pisarna Sibinčič Novak & Partnerji se je včlanila v Mackrell International Legal Network, globalno mrežo odvetniških pisarn, specializiranih za vsa…

Preberi več
Chambers and Partners je uvrstil Sibinčič Novak & Partnerji med najboljše odvetniške družbe v Sloveniji!

Chambers and Partners je uvrstil Sibinčič Novak & Partnerji med najboljše odvetniške družbe v Sloveniji!

Ponosno sporočamo, da smo bili pri Chambers and Partners v Global Guide 2024 rangirani  kot ena izmed enajstih najboljših odvetniških…

Preberi več

Naslov:

Odvetniška družba Sibinčič Novak & Partnerji
Dalmatinova ulica 8
SI-1000 Ljubljana, Slovenija

Podatki o družbi:

Osnovni kapital 10.560 EUR

Matična številka: 9575782000

ID DDV: SI68184093

Okrožno sodišče v Ljubljani